Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • Workum - Toren Gertrudis verlicht
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward: Archeologie op het Broere
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Va
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • IJlst - torenhaan Mauritius kan wee
 • Jousterp Windmotor: Likje verf voor
 • Warns: Tufstenen toren Johannes de
 • Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerende
 • Workum Toren Gertrudis: Restauratie
 • Warns: Toren Johannes de Doperkerk
 • Warns Toren Johannes de Doperkerk:
 • Nijland Kerktoren: Reparaties en Sc
 • Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerend g
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Workum Toren Gertrudiskerk: Project
 • Witmarsum - De Onderneming: Oerbôl
 • Bolsward Broerekerk: Herstel voegwe
 • Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjes
 • IJlst Toren Mauritius: Laat de IJls
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiust
 • IJlst: Klokken Mauritius luiden wee
 • IJlst: De Mauritius in de pers
 • Skarl Klokkenstoel: Restauratie gep
 • Iens en Easterwierrum: Kerktorens o
 • Workum: Klokken Toren Gertrudis lui
 • Workum Toren Gertrudis: Project Der
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • Skarl: Start restauratie klokkensto
 • Workum Toren Gertrudis: Geartrui is
 • Workum Toren Gertrudis: Klok Geartr
 • Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar
 • Workum Toren Gertrudis: Omrop Frysl
 • Gauw Kerktoren: Dakgoot tegen water
 • Bolsward: Buitgemaakte Balken in Br
 • Hindeloopen: Excursie Vrijwilligers
 • Ypecolsga - Klokkenstoel onder het
 • Skarl - Restauratie klokkenstoel
 • Workum - Klok Geartrui uit haar mal
 • Witmarsum - Beschuit met Roze muisj
 • Klokkenstoel Skarl - Geduldig wacht
 • Workum moet nog even op Geartrui wa
 • Reid de Jong - bewoner van It Toarn
 • Kleurrijk glas-in-loodraam voor de
 • Informatiepanelen Broerekerk
 • Bijzonder gezelschap voor de torenh
 • Nationale Molendag op 8 en 9 mei: d
 • Twee nieuwe ladders voor toren Ping
 • Drylster Kypmantsje en Salvatorklok
 • Ypecolsga - Afronding restauratie k
 • Skarl - Afronding restauratie klokk
 • Kunst- en vliegwerk bij schilderwer
 • Smallebrugge - Verfbeurt voor klokk
 • Bolsward – Kleurrijk koorraam Bro
 • Klok Geartrui veilig in Workum aang
 • Aanbieding Jubileummagazine 25 Pare
 • CdK Arno Brok laat klok Geartrui vo
 • Tussendoortjes Broerekerk Bolsward:
 • Zonovergoten vrijwilligersexcursie
 • Afscheid van twee bestuursleden van
 • Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilie
 • Roel Sluiter nieuwe voorzitter van
 • Parrega - Klok uit toren getakeld v

 • Toren Parrega - Kapotte pannen en v

 • Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd
 • Hindeloopen – Werkzaamheden aan e
 • Broerekerk Bolsward - Project Gaia
 • Johannesklok Parrega tijdelijk zond
 • Dakruiter kerk Ferwoude weer strak
 • Toren Victoriustsjerke Pingjum in r
 • Van Oergraan tot Mennobrood


 • Evensong in de Broerekerk op zondag
 • Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwe
 • Schilderwerk Toren Koudum - najaar
 • 2022 Nieuwe kroon voor middeleeuw
 • Klein onderhoud molen De Ondernemin
 • 2022 Parrega - restauratie en uitb
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren


  Op maandag 6 oktober 2014 heeft de overdracht plaatsgevonden van It Toarntsje, de vuurtoren van Workum (Hylperdyk 4). Voor het symbolische bedrag van 1 euro is dit kleine maar bijzondere rijksmonument van de Gemeente Súdwest-Fryslân als 23ste monument in eigendom overgegaan naar onze Stichting. De akte is gepasseerd ten overstaan van notaris Th. J. Houtsma te Workum. Van de zijde van de gemeente was aanwezig de heer Bram de Vries; van de zijde van onze Stichting waren dat de heren H. Boekhoven (voorzitter; rechts op de foto) en R. Boersma (secretaris; links op de foto.)

  Onderstaand artikel is naar aanleiding van de overdracht verschenen in het Bolswards Nieuwsblad van 8 oktober j.l. De bijbehorende foto is van de hand van fotograaf Gorter.

  In dit artikel wordt de toren aangeduid als Tointsje Leech, een naam die verband houdt met de Stichting It Tointsje Leech die als doelstelling heeft het instandhouden van het natuurgebied 'Warkumer Nijlân' samen met de voormalige vuurtoren. Deze staat bekend als It Toarntsje (het torentje), al zijn er ook nog regionale aanduidingen zoals Töntsje - Tontsje en (in Hindeloopen)
  It Tontjen.  

  ARTIKEL BOLSWARDS NIEUWSBLAD D.D. 8 oktober 2014

  WORKUM – De gemeente Sudwest-Fryslân draagt de vuurtoren van Workum Tointsje Leech voor een symbolisch bedrag van 1 euro over aan de St. tot behoud van Monumenten in de gemeente Sudwest-Fryslân.

  Dit Rijksmonument moet dringend gerestaureerd te worden. De oorspronkelijke vuurtoren werd in 1643 gebouwd toen ook de dijk tussen Workum en Hindeloopen werd aangelegd. Hij bestond toen uit vier eiken steunen, een vierkante eiken voet en een ijzeren plaat waarop de vuurkorf stond. De houten stellage werd door een stenen toren vervangen die drie verdiepingen had en in 1792 werd er een huis bijgebouwd.

  Rond 1880 werd het open vuur vervangen door een olielantaarn. Toen 40 jaar daarna de kustverlichting werd genationaliseerd, bleef Workum zijn eigen toren onderhouden. De toren zorgde voor inkomsten, want langs komende schepen moesten vuur- en bakengeld betalen.
  Met dat geld werd de zeesluis onderhouden.

  In 1932 werd de olielantaarn gedoofd na de afsluiting van de Zuiderzee. Er werd een lichten lijn van twee bakens van gaslampen geplaatst. Dit waren weer stellages met vier steunen, net als
  de eerste vuurbakens, maar deze werden van ijzer gemaakt. Tot 1983 werd gebruik gemaakt van deze gaslampen. In 1984 werden de gaslampen overgenomen door de provincie.

  De huidige elektrische lampen werken op Zonnecellen. Sinds 2004 wordt door de huidige vuurtoren wachter tijdens de strontrace het vuur op de vuurtoren ontstoken. De woning wordt al decennia verhuurd aan Reid de Jong die hier met zijn vrouw Cornelie woont. De restauratie is dringend gewenst en noodzakelijk, echter voldoende financiële middelen ontbreken evenwel en dus moet er bij derden worden aangeklopt.

  Aangezien de gemeente niet in aanmerking kan komen voor provinciale restauratie subsidies
  voor Rijksmonumenten en de Monumentenstichting wel, is in overleg met partners voor deze constructie gekozen. Inmiddels is die aanvraag al bij de provincie ingediend. Bij een positief besluit zullen uiteraard ook andere fondsen aangeschreven worden.

  De totale kosten van de uit te voeren restauratie worden geraamd op 250.000 euro. Mogelijk bijdrage van Provincie en Rijk ruim 100.000 euro, externe fondsen het restant. De restauratie
  zal niet eerder van start gaan nadat gebleken is dat de totale kosten, door middel van concreet toegezegde subsidies en bijdragen, volledig zijn gedekt.

  Artikel Bolswards Nieuwsblad d.d. 8 oktober 2014

  FONDSVERWERVING

  De Stichting is sinds de overdracht druk bezig met fondsverwerving. Intussen zijn er concrete toezeggingen gedaan door (in willekeurige volgorde), de Provinsje Fryslân, De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het Bouwcultuurfonds Friesland, de Gravin van Bylandtstichting,
  het Juckema Sideriusfonds, de Meindersma Siebingastichting, de Rabobank, de P.W. Janssens Friesche Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met deze toezeggingen zijn we als stichtingsbestuur natuurlijk zeer ingenomen. 

  MAAR: we zijn er helaas nog niet! Er ontbreekt op dit moment nog een bedrag van ruim 13.000 euro. De restauratie, die dringend noodzakelijk is, kan - zoals hierboven al aangegeven - niet eerder worden uitgevoerd dan wanneer de vereiste financiële middelen concreet gedekt zijn.

  Aanvullende bericht geplaatst 23 juni 2015

  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl