Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • 2015 Workum - Toren Gertrudis verl
 • 2015 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 IJlst - Toren Hervormde kerk
 • 2015 Witmarsum - Lintje voor molena
 • 2015 Witmarsum - Koren- en pelmolen
 • 2015 Workum - Fondsenwerving Vuurto
 • 2015 Hartwerd - Amerikaanse windmot
 • 2015 Workum - Vuurtoren: goed nieuw
 • 2015 Witmarsum - Restauratie Koren-
 • 2015 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2016 Vuurtoren - Restauratie binnen
 • 2016 Bolsward Broerekerk - Huurtari
 • 2016 Nijland - Nieuwe vlaggenmast v
 • 2016 Actie glazen dak Broerekerk Bo
 • 2016 Workum Vuurtoren - Start en vo
 • 2016 Excursie vrijwilligers en best
 • 2016 Workum Vuurtoren - Werkbezoek
 • 2016 Workum Vuurtoren - Voortgang i
 • 2016 Koudum - Herstel en schilderbe
 • 2016 Workum Vuurtoren - Asbestsaner
 • 2016 Ferwoude - Dakruiter hervormde
 • 2016 Workum Vuurtoren - Bezoek vert
 • 2016 Ferwoude Dakruiter - Voortgang
 • 2016 Workum Vuurtoren - Alle hens a
 • 2016 Koudum - Opknapbeurt buitenkan
 • 2016 Workum Vuurtoren - De laatst
 • 2016 Ferwoude - Afronding restaurat
 • 2016 Workum - Vuurtoren en Omrop Fr
 • 2016 Ferwoude - Restauratie dakruit
 • 2016 Workum - Restauratie vuurtoren
 • 2016 Workum - Vuurtoren: feestelijk
 • 2017 Broerekerk Bolsward - Actie gl
 • 2017 Sfeervol trouwen in de Broerek
 • 2017 Bolsward - Financiering herste
 • 2017 Parrega - Start groot onderhou
 • 2017 Excursie 15 juli - Vrijwillige
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud ker
 • 2017 Bolsward - Broerekerk: Herstel
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud kerk
 • 2017 Molenaarsambacht Werelderfgoe
 • 2018 Natte tijden - Droge voeten.
 • 2018 Op de rol voor 2018
 • 2018 Bolsward: Archeologie op het
 • 2018 Zaterdag 21 april - Friese Mo
 • 2018 Zaterdag 12 mei - Nationale M
 • 2018 - 12 Mei Nationale Molendag op
 • 2018 18 mei - Kletterdei in de Fri
 • 2018 De Vleermuis van Bolsward spu
 • 2018 Vrijwilligersexcursie 7 juli
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Wiekenrad
 • 2018 Werkbezoek wethouder Stella v
 • 2018 Toren Workum - Start restaura
 • 2018 IJlst - torenhaan Mauritius k
 • 2018 Jousterp Windmotor: Likje ver
 • 2018 Warns: Tufstenen toren Johann
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Windrad e
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Workum Toren Gertrudis: Resta
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Nijland Kerktoren: Reparaties
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Concert
 • 2019 Reisgids Watersteden en Broer
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Jaarlijkse excursie vrijwilli
 • 2019 Workum Toren Gertrudiskerk: P
 • 2019 Witmarsum - De Onderneming: O
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Herstel
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Wereldli
 • 2020 IJlst Toren Mauritius: Activit
 • 2020 Beleidsplan 2020-2024
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdin
 • 2020 IJlst: Hoogwerker bij de Mauri
 • 2020 IJlst Klokken Mauritius luiden
 • 2020 IJlst: De Mauritius in de pers
 • 2020 Skarl Klokkenstoel: Restaurati
 • 2020 Iens en Easterwierrum: Kerktor
 • 2020 Workum: Klokken Toren Gertrudi
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Projec
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdi
 • 2020 Skarl Start restauratie klokk
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Geart
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Klok
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Na 33
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Omrop
 • 2020 Gauw Kerktoren - Dakgoot tege
 • 2020 Bolsward - Buitgemaakte Balke
 • 2020 Hindeloopen - Excursie Vrijw
 • 2020 Ypecolsga - Klokkenstoel onde
 • 2020 Skarl - Restauratie klokkenst
 • 2020 Workum - Klok Geartrui uit ha
 • 2020 Witmarsum - Beschuit met Roze
 • 2020 Klokkenstoel Skarl - Geduldig
 • 2020 Workum moet nog even op Geart
 • 2020 Reid de Jong - bewoner van It
 • 2021 Bolsward - Kleurrijk glas-in-
 • 2021 Bolsward - Informatiepanelen B
 • 2021 Bijzonder gezelschap voor de
 • 2021 Nationale Molendag op 8 en 9
 • 2021 Pingjum - Twee nieuwe ladders
 • 2021 IJlst - Drylster Kypmantsje e
 • 2021 Ypecolsga - Afronding restaur
 • 2021 Skarl - Afronding restauratie
 • 2021 Workum - Kunst- en vliegwerk
 • 2021 Smallebrugge - Verfbeurt voor
 • 2021 Bolsward – Kleurrijk koorra
 • 2021 Workum - Klok Geartrui veilig
 • 2021 Aanbieding Jubileummagazine 2
 • 2021 Workum - CdK Arno Brok laat k
 • 2021 Tussendoortjes Broerekerk Bol
 • 2021 Zonovergoten vrijwilligersexc
 • 2021 Afscheid van twee bestuursled
 • 2021 Witmarsum - Onderhoudsbeurt k
 • 2021 Roel Sluiter nieuwe voorzitte
 • 2022 Parrega - Klok uit toren getak
 • 2022 Toren Parrega - Kapotte pannen
 • 2022 Vrijwilliger Gosse de Jong ge
 • 2022 Hindeloopen – Werkzaamheden
 • 2022 Broerekerk Bolsward - Project
 • 2022 Klok toren Parrega tijdelijk
 • 2022 Ferwoude - Onderhoudsbeurt vo
 • 2022 Pingjum - Toren Victoriustsjer
 • 2022 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2022 Bolsward - Evensong in de Bro
 • 2022 Werkbezoek wethouder Cultuur
 • 2022 Koudum - Schilderwerk Toren n
 • 2022 Toren Parrega - Nieuwe kroon
 • 2022 Witmarsum - Klein onderhoud m
 • 2022 Toren Parrega - Restauratie e
 • 2022 Iens - Restauratie toren
 • 2022 Toren Parrega – Klok Johann
 • 2022 Toren Parrega – Klokken wee
 • 2022 Vrijwilligersexcursie Harlinge
 • 2023 Iens - Restauratie toren afger
 • 2023 IJlster Salvatorklok wordt ger
 • 2023 Nieuw logo voor Prins Bernhar
 • 2023 Molen Witmarsum - Het lekkers
 • 2023 Folsgare - Nieuwe vlaggenmast
 • 2023 Bedankje inwoners Folsgare
 • 2023 Gaast – Verfbeurt dakruiter
 • 2023 Nijland - Herstel leibedekking
 • 2023 Hartwerd – Schilderbeurt Ame
 • 2023 IJlst - Schilderwerk toren
 • 2023 Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed
 • 2023 IJlst – Restauratie Salvator
 • 2023 Bolsward en Mondriaan - Tentoo
 • 2023 IJlst – Salvatorklok terug i
 • 2023 Witmarsum - Schilderwerk De On
 • 2023 Indijk - Helmdakje klokkenstoe
 • 2023 IJlst – Salvatorklok officie
 • 2023 Vrijwilligersuitje door de Sne
 • 2023 IJlst - Afscheid van een bevlo
 • 2023 het Cultuurfonds - de nieuwe n
 • 2023 Workum Toren Gertrudis - Schad
 • 2024 Workum - Toren Gertrudis: Scha
 • 2024 Workum – Toren Gertrudis: Pr
 • 2024 Warns - Herstel klokkenstoel J
 • 2024 Bolsward Broerekerk – Herste
 • 2024 Begroting 2024
 • 2024 Januariwintertje in Witmarsum
 • 2024 Bolsward - Beeld Stille Strijd
 • 2024 - Wijzerplaat kerktoren Gauw w
 • 2024 Workum – Restauratie glas-in
 • 2024 Workum - Restauratie glas-in-l
 • 2024 Koolzaad en Klokkenstoelen
 • 2024 Jaarverslag 2023
 • 2024 Workum – Restauratie glas-in
 • 2024 Broerekerk Bolsward: gastvrije
 • 2019 Witmarsum - De Onderneming: Oerbôle werom yn Wytmarsum


  Uitzending Omrop Fryslân op 16 nov 2019 - 09:36
  Foto's: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

  Direct naar de uitzending?
  Klik op: 
  https://omrop.fr/w4Yp

  OAN IN TOCHT FAN IUWEN KOMT IN EIN: OERBÔLE WEROM UN WYTMARSUM

  "It is net foar te stellen dat it slagge is. It nôt is sa moai groeid. It teskjen fan augustus ôf gie goed en no is der bôle." Menno de Vries sjocht grutsk nei it resultaat fan it bakwurk fan mûnder en bakker Christra Bruggenkamp. Yn har bakkerij njonken de mûne fan Wytmarsum is se drok dwaande mei de tariedingen foar it bakken fan mear bôle, oerbôle eins. Bakt dus mei graan, Turkey Red Wheat, dat in lange skiednis hat en hiel oars bewurke wurde moat as gewoan Nederlânsk nôt”.

  Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

  Ein july, op in stik lân tusken Wytmarsum en Penjum. It môt wurdt teske troch in grutte giele combine. Menno de Vries is benijd wat it pûdsje graan dat út de Feriene Steaten kommen is opbrocht hat. Maklik wie it net en it hat De Vries ek wol kopsoargen jûn. De plant is hiel oars as tradisjoneel nôt. Sa stiet it heger en is de stâle tinner. Troch hurde wyn en rein slacht in part del mar, sa hiene se yn de Feriene Steaten al sein: dêr hoege je je gjin soargen om te meitsjen want de plant rjochtet 'm al wer op. De fraach is lykwols hoe't it drûget en oft der mei wurke wurde kin.

  Aaiwytrike bôle
  By Pars yn Sint-Jabik is it skjinmakke en dêrnei koe mûnder Christa Bruggenkamp der mei oan de slach. Want lykas yn de tiid fan Menno Simons moast it op wynkrêft mealle wurde. Bruggenkamp hie fuort troch dat it 'apart' nôl wie: "Het is heel zacht meel. Er zit veel eiwit in, twee keer zoveel als in gewoon graan. En dan weer bijna geen zetmeel. Dan maak je een heel ander product dan je gewend bent." 
  Foto: Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

  Gjin resept
  Bruggenkamp moast sels eksperimentearje om út te finen hoe't se de bêste bôle meitsje koe. De earste mislearre: "We hebben het deeg laten rijzen op onze standaard manier, in de koeling. Maar daar kwam geen goed brood van. Ik heb aan Menno gevraagd of hij een recept kon regelen in Amerika maar dat is geheim. Toen heb ik het warm laten rijzen en het resultaat was verbluffend."

  Mei in bôle yn de tas kaam se sa by Menno de Vries thús oan de keukentafel. Foar De Vries in emosjoneel momint: "Ja, want it gie ús om it ferhaal. Om it nôt dat hjir weismokkele is. Meinommen fia Dútslân nei Oekraïne en sa wer meismokkele nei de Feriene Steaten. Dat wy it dan hjir wer thús bringe en dan môt krije mei sokke spesjale gehalten, dat docht my wat." De oerbôle giet alle ferwachtingen te boppe, seit De Vries: "Christa en ik namen in hap en we seagen inoar oan: dit is 'm. Echt hearlik"

  Wytmarsumer oerbôle
  De fraach is fansels oft der potinsje yn sit. Menno de Vries wol yn alle gefallen in part fan syn lân wer ynsiedzje mei it oermôt. Ek Christa Bruggenkamp sjocht potinsje: "Een echt eigen Witmarsumer streekproduct. Dat is uniek en daar wil ik zeker mee verder gaan. Bovendien, het is echt lekker. Het brood heeft wat een noot-achtige geur en een smaak die neigt naar rogge." De earste bôle is no te keap yn de bakkerij by de mûne yn Wytmarsum.
  Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

  Wilt u het interview met graanteler Menno de Vries en molenaar/bakker Christa Bruggenkamp lezen én horen of bent u benieuwd naar het oordeel over de oerbôle van Omrop Fryslân-verslaggever Hayo Bootsma? Klik dan op https://omrop.fr/w4Yp

  Meer weten over de terugkeer van het oergraan Turkey Red Wheat naar Witmarsum? Klik dan op:
  https://www.omropfryslan.nl/nieuws/899994-oergraan-uit-de-tijd-van-menno-simons-van-het-land-gehaald

  Bericht geplaatst op 16 november 2019  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl