Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • Workum - Toren Gertrudis verlicht
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward: Archeologie op het Broere
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Va
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • IJlst - torenhaan Mauritius kan wee
 • Jousterp Windmotor: Likje verf voor
 • Warns: Tufstenen toren Johannes de
 • Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerende
 • Workum Toren Gertrudis: Restauratie
 • Warns: Toren Johannes de Doperkerk
 • Warns Toren Johannes de Doperkerk:
 • Nijland Kerktoren: Reparaties en Sc
 • Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerend g
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Workum Toren Gertrudiskerk: Project
 • Witmarsum - De Onderneming: Oerbôl
 • Bolsward Broerekerk: Herstel voegwe
 • Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjes
 • IJlst Toren Mauritius: Laat de IJls
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiust
 • IJlst: Klokken Mauritius luiden wee
 • IJlst: De Mauritius in de pers
 • Skarl Klokkenstoel: Restauratie gep
 • Iens en Easterwierrum: Kerktorens o
 • Workum: Klokken Toren Gertrudis lui
 • Workum Toren Gertrudis: Project Der
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • Skarl: Start restauratie klokkensto
 • Workum Toren Gertrudis: Geartrui is
 • Workum Toren Gertrudis: Klok Geartr
 • Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar
 • Workum Toren Gertrudis: Omrop Frysl
 • Gauw Kerktoren: Dakgoot tegen water
 • Bolsward: Buitgemaakte Balken in Br
 • Hindeloopen: Excursie Vrijwilligers
 • Ypecolsga - Klokkenstoel onder het
 • Skarl - Restauratie klokkenstoel
 • Workum - Klok Geartrui uit haar mal
 • Witmarsum - Beschuit met Roze muisj
 • Klokkenstoel Skarl - Geduldig wacht
 • Workum moet nog even op Geartrui wa
 • Reid de Jong - bewoner van It Toarn
 • Kleurrijk glas-in-loodraam voor de
 • Informatiepanelen Broerekerk
 • Bijzonder gezelschap voor de torenh
 • Nationale Molendag op 8 en 9 mei: d
 • Twee nieuwe ladders voor toren Ping
 • Drylster Kypmantsje en Salvatorklok
 • Ypecolsga - Afronding restauratie k
 • Skarl - Afronding restauratie klokk
 • Kunst- en vliegwerk bij schilderwer
 • Smallebrugge - Verfbeurt voor klokk
 • Bolsward – Kleurrijk koorraam Bro
 • Klok Geartrui veilig in Workum aang
 • Aanbieding Jubileummagazine 25 Pare
 • CdK Arno Brok laat klok Geartrui vo
 • Tussendoortjes Broerekerk Bolsward:
 • Zonovergoten vrijwilligersexcursie
 • Afscheid van twee bestuursleden van
 • Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilie
 • Roel Sluiter nieuwe voorzitter van
 • Parrega - Klok uit toren getakeld v

 • Toren Parrega - Kapotte pannen en v

 • Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd
 • Hindeloopen – Werkzaamheden aan e
 • Broerekerk Bolsward - Project Gaia
 • Johannesklok Parrega tijdelijk zond
 • Dakruiter kerk Ferwoude weer strak
 • Toren Victoriustsjerke Pingjum in r
 • Van Oergraan tot Mennobrood


 • Evensong in de Broerekerk op zondag
 • Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwe
 • Schilderwerk Toren Koudum - najaar
 • 2022 Nieuwe kroon voor middeleeuw
 • Klein onderhoud molen De Ondernemin
 • 2022 Parrega - restauratie en uitb
 • Witmarsum - De Onderneming: Oerbôle werom yn Wytmarsum


  Uitzending Omrop Fryslân op 16 nov 2019 - 09:36
  Foto's: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

  Direct naar de uitzending?
  Klik op: 
  https://omrop.fr/w4Yp

  OAN IN TOCHT FAN IUWEN KOMT IN EIN: OERBÔLE WEROM UN WYTMARSUM

  "It is net foar te stellen dat it slagge is. It nôt is sa moai groeid. It teskjen fan augustus ôf gie goed en no is der bôle." Menno de Vries sjocht grutsk nei it resultaat fan it bakwurk fan mûnder en bakker Christra Bruggenkamp. Yn har bakkerij njonken de mûne fan Wytmarsum is se drok dwaande mei de tariedingen foar it bakken fan mear bôle, oerbôle eins. Bakt dus mei graan, Turkey Red Wheat, dat in lange skiednis hat en hiel oars bewurke wurde moat as gewoan Nederlânsk nôt”.

  Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

  Ein july, op in stik lân tusken Wytmarsum en Penjum. It môt wurdt teske troch in grutte giele combine. Menno de Vries is benijd wat it pûdsje graan dat út de Feriene Steaten kommen is opbrocht hat. Maklik wie it net en it hat De Vries ek wol kopsoargen jûn. De plant is hiel oars as tradisjoneel nôt. Sa stiet it heger en is de stâle tinner. Troch hurde wyn en rein slacht in part del mar, sa hiene se yn de Feriene Steaten al sein: dêr hoege je je gjin soargen om te meitsjen want de plant rjochtet 'm al wer op. De fraach is lykwols hoe't it drûget en oft der mei wurke wurde kin.

  Aaiwytrike bôle
  By Pars yn Sint-Jabik is it skjinmakke en dêrnei koe mûnder Christa Bruggenkamp der mei oan de slach. Want lykas yn de tiid fan Menno Simons moast it op wynkrêft mealle wurde. Bruggenkamp hie fuort troch dat it 'apart' nôl wie: "Het is heel zacht meel. Er zit veel eiwit in, twee keer zoveel als in gewoon graan. En dan weer bijna geen zetmeel. Dan maak je een heel ander product dan je gewend bent." 
  Foto: Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

  Gjin resept
  Bruggenkamp moast sels eksperimentearje om út te finen hoe't se de bêste bôle meitsje koe. De earste mislearre: "We hebben het deeg laten rijzen op onze standaard manier, in de koeling. Maar daar kwam geen goed brood van. Ik heb aan Menno gevraagd of hij een recept kon regelen in Amerika maar dat is geheim. Toen heb ik het warm laten rijzen en het resultaat was verbluffend."

  Mei in bôle yn de tas kaam se sa by Menno de Vries thús oan de keukentafel. Foar De Vries in emosjoneel momint: "Ja, want it gie ús om it ferhaal. Om it nôt dat hjir weismokkele is. Meinommen fia Dútslân nei Oekraïne en sa wer meismokkele nei de Feriene Steaten. Dat wy it dan hjir wer thús bringe en dan môt krije mei sokke spesjale gehalten, dat docht my wat." De oerbôle giet alle ferwachtingen te boppe, seit De Vries: "Christa en ik namen in hap en we seagen inoar oan: dit is 'm. Echt hearlik"

  Wytmarsumer oerbôle
  De fraach is fansels oft der potinsje yn sit. Menno de Vries wol yn alle gefallen in part fan syn lân wer ynsiedzje mei it oermôt. Ek Christa Bruggenkamp sjocht potinsje: "Een echt eigen Witmarsumer streekproduct. Dat is uniek en daar wil ik zeker mee verder gaan. Bovendien, het is echt lekker. Het brood heeft wat een noot-achtige geur en een smaak die neigt naar rogge." De earste bôle is no te keap yn de bakkerij by de mûne yn Wytmarsum.
  Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

  Wilt u het interview met graanteler Menno de Vries en molenaar/bakker Christa Bruggenkamp lezen én horen of bent u benieuwd naar het oordeel over de oerbôle van Omrop Fryslân-verslaggever Hayo Bootsma? Klik dan op https://omrop.fr/w4Yp

  Meer weten over de terugkeer van het oergraan Turkey Red Wheat naar Witmarsum? Klik dan op:
  https://www.omropfryslan.nl/nieuws/899994-oergraan-uit-de-tijd-van-menno-simons-van-het-land-gehaald

  Bericht geplaatst op 16 november 2019  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl