Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • Workum - Toren Gertrudis verlicht
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward: Archeologie op het Broere
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Va
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • IJlst - torenhaan Mauritius kan wee
 • Jousterp Windmotor: Likje verf voor
 • Warns: Tufstenen toren Johannes de
 • Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerende
 • Workum Toren Gertrudis: Restauratie
 • Warns: Toren Johannes de Doperkerk
 • Warns Toren Johannes de Doperkerk:
 • Nijland Kerktoren: Reparaties en Sc
 • Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerend g
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Workum Toren Gertrudiskerk: Project
 • Witmarsum - De Onderneming: Oerbôl
 • Bolsward Broerekerk: Herstel voegwe
 • Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjes
 • IJlst Toren Mauritius: Laat de IJls
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiust
 • IJlst: Klokken Mauritius luiden wee
 • IJlst: De Mauritius in de pers
 • Skarl Klokkenstoel: Restauratie gep
 • Iens en Easterwierrum: Kerktorens o
 • Workum: Klokken Toren Gertrudis lui
 • Workum Toren Gertrudis: Project Der
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • Skarl: Start restauratie klokkensto
 • Workum Toren Gertrudis: Geartrui is
 • Workum Toren Gertrudis: Klok Geartr
 • Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar
 • Workum Toren Gertrudis: Omrop Frysl
 • Gauw Kerktoren: Dakgoot tegen water
 • Bolsward: Buitgemaakte Balken in Br
 • Hindeloopen: Excursie Vrijwilligers
 • Ypecolsga - Klokkenstoel onder het
 • Skarl - Restauratie klokkenstoel
 • Workum - Klok Geartrui uit haar mal
 • Witmarsum - Beschuit met Roze muisj
 • Klokkenstoel Skarl - Geduldig wacht
 • Workum moet nog even op Geartrui wa
 • Reid de Jong - bewoner van It Toarn
 • Kleurrijk glas-in-loodraam voor de
 • Informatiepanelen Broerekerk
 • Bijzonder gezelschap voor de torenh
 • Nationale Molendag op 8 en 9 mei: d
 • Twee nieuwe ladders voor toren Ping
 • Drylster Kypmantsje en Salvatorklok
 • Ypecolsga - Afronding restauratie k
 • Skarl - Afronding restauratie klokk
 • Kunst- en vliegwerk bij schilderwer
 • Smallebrugge - Verfbeurt voor klokk
 • Bolsward – Kleurrijk koorraam Bro
 • Klok Geartrui veilig in Workum aang
 • Aanbieding Jubileummagazine 25 Pare
 • CdK Arno Brok laat klok Geartrui vo
 • Tussendoortjes Broerekerk Bolsward:
 • Zonovergoten vrijwilligersexcursie
 • Afscheid van twee bestuursleden van
 • Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilie
 • Roel Sluiter nieuwe voorzitter van
 • Parrega - Klok uit toren getakeld v

 • Toren Parrega - Kapotte pannen en v

 • Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd
 • Hindeloopen – Werkzaamheden aan e
 • Broerekerk Bolsward - Project Gaia
 • Johannesklok Parrega tijdelijk zond
 • Dakruiter kerk Ferwoude weer strak
 • Toren Victoriustsjerke Pingjum in r
 • Van Oergraan tot Mennobrood


 • Evensong in de Broerekerk op zondag
 • Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwe
 • Schilderwerk Toren Koudum - najaar
 • 2022 Nieuwe kroon voor middeleeuw
 • Klein onderhoud molen De Ondernemin
 • 2022 Parrega - restauratie en uitb
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018


   

  Op 7 juli, nét voor het zomerreces, hebben vrijwilligers en bestuur genoten van een
  zonovergoten excursie. De middag bood 'twee koekjes van eigen deeg'.

  Om half twee werden we op onze eigen koren- en pelmolen ‘De Onderneming’ in Witmarsum ontvangen door molenaar-in-opleiding Christa Bruggenkamp. In de tuin konden we onder het
  genot van koffie of thee met door Christa gebakken overheerlijke taart ontspannen uitwisselen over alle activiteiten van het afgelopen jaar.

  RONDLEIDING. Na koek en koffie wachtte ons de rondleiding door Christa en molenaar/leermeester Dick Sandberg. Zij wezen ons op alle bijzonderheden én geheimen van de molen. Ons bezoek aan 'De Onderneming' droeg een bijzonder tintje omdat het ambacht van molenaar april dit jaar is toegevoegd aan de wereldwijde lijst van Immaterieel Erfgoed. Een grote eer voor alle molenaars van Nederland en in het bijzonder voor die van onze Onderneming. Op deze plek vermelden we daarom graag nog eens de naam van oud-molenaar Lourens Sierkstra.
  Hij was meer dan 60 jaar mûnder op ‘De Onderneming’ en in die hoedanigheid vrijwilliger van onze stichting. Voor zijn grote inzet voor de molen is hij in mei 2015 zeer verdiend met een lintje vereerd.  RESTAURATIES. Met financiële hulp van verschillende overheden, stichtingen en fondsen heeft onze stichting de afgelopen jaren de noodzakelijke onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan de molen kunnen laten uitvoeren.
  Zo is in 2014 de stelling vernieuwd en zijn in 2015 kap en wiekenkruis grondig aangepakt. Ook is, met medefinanciering van het Waddenfonds, de buil vervangen – een zeef van fijnmazig gaas waarmee de zemelen uit het meel worden gezeefd. Achter deze buil bevindt zich een kleinere zeef, waarin een onderduiker zich in de Tweede Wereldoorlog heeft schuilgehouden.  Zie voor meer informatie over de Molen van Witmarsum:
  de rubrieken Monumenten en Nieuws van deze site.

  SCHETTENS

  Het tweede ‘koekje van eigen deeg’ was de rondleiding in de Hervormde Kerk van Schettens door Rein Boersma, secretaris van onze stichting en als kerkrentmeester van de PKN-gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw nauw betrokken bij de kerk. Hij gaf ons o.a. een mooie inkijk in de vrij recente ontdekking van de grafkelder van de familie Van Aysma.

   

  DE KERK  is gebouwd  in 1865. De toren dateert van 1877. Van de middeleeuwse voorganger is vermoedelijk nog wat muurwerk behouden. Bijzonderheden in de kerk zijn onder meer het Van Oeckelenorgel (1891) en enkele houten tekstborden. Een van de borden toont Mozes met de Tien Geboden. Een ander, dat vermoedelijk laat-18de-eeuws is, roept de lezer op een deugdzaam leven te leiden en de brede weg, die onherroepelijk leidt tot hel en verdoemenis, links te laten liggen.

   

  TOPSTUKKEN. Tot de topstukken van de kerk behoren de rijk gebeeldhouwde hardstenen zerken in vroege renaissancestijl. Ze houden vooral de herinnering levend aan leden van de familie (Van) Osinga. Zoals onderstaande zerk van Sybrand van Osinga (overl. 1623) en zijn tweede vrouw Atke van Aggema (overl. 1619). 

  Maar onze bijzondere belangstelling ging uit naar de zerk uit 1639, gemaakt door Jacob Douwes voor Schelte van Aysma (1578-1637) en zijn vrouw Tyempck van Osinga – van wie de datum van overlijden niet bekend is. Schelte en Tyempck woonden ook op Osingastate bij Schettens.
  Hierboven een detail van hun grafzerk uit 1739. De legendarische helm van Van Aysma is duidelijk te zien. Ernaast de originele helm vóór restauratie.

  Van Aysma was officier bij het Staatse leger. Sinds de bouw van de nieuwe kerktoren in 1877 hangen zijn helm en rapier daarin. De originele helm is onlangs gerestaureerd en heeft een plaatsje gekregen in het Nationaal Militair Museum in Soest. In de vitrine in de kerk is een kopie in 3D-print te bewonderen. Compleet met rood/gele pluim van struisvogelveren.   

  GRAFKELDER. Tijdens de restauratie van de kerk in 2016-2017 is er letterlijk en figuurlijk meer zicht gekomen op de grafzerk van Schelte van Aysma. Bij nader onderzoek bleek onder de zerk, die gedeeltelijk onder het verhoogde koor ligt, de grafkelder van de familie Van Aysma te liggen. Met daarin botten en schedels die na gedegen DNA-onderzoek o.a. van Schelte en zijn vrouw Tyemck blijken te zijn.

  De grafsteen kan weer ruimschoots worden bewonderd en de stoffelijke resten van de Aysma’s zijn op 23 mei van dit jaar (2018) in nieuwe ‘oude’ houten kisten plechtig en met militaire eer bijgezet in de weer toegankelijk gemaakte grafkelder.

  KERKOVERNACHTING
  Wie op zijn gemak de kerk wil bekijken, de omgeving van Schettens wil verkennen en daarna rustig wil nagenieten kan zelfs een overnachting in de kerk boeken. Omdat de kerk maar één keer per maand voor de eredienst wordt gebruikt, is besloten om er op passende wijze een ‘bêd en brochje’ in onder te brengen. De gasten kunnen in de torenkamer overnachten en wegdromen naar vervlogen tijden. Meer weten? Ga naar: https://kerkovernachting.nl/    

  En tot slot: Skelte heeft heel wat losgemaakt!


   Bijdrage geplaatst op 9 september 2018

  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl