Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • Workum - Toren Gertrudis verlicht
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward: Archeologie op het Broere
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Va
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • IJlst - torenhaan Mauritius kan wee
 • Jousterp Windmotor: Likje verf voor
 • Warns: Tufstenen toren Johannes de
 • Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerende
 • Workum Toren Gertrudis: Restauratie
 • Warns: Toren Johannes de Doperkerk
 • Warns Toren Johannes de Doperkerk:
 • Nijland Kerktoren: Reparaties en Sc
 • Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerend g
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Workum Toren Gertrudiskerk: Project
 • Witmarsum - De Onderneming: Oerbôl
 • Bolsward Broerekerk: Herstel voegwe
 • Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjes
 • IJlst Toren Mauritius: Laat de IJls
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiust
 • IJlst: Klokken Mauritius luiden wee
 • IJlst: De Mauritius in de pers
 • Skarl Klokkenstoel: Restauratie gep
 • Iens en Easterwierrum: Kerktorens o
 • Workum: Klokken Toren Gertrudis lui
 • Workum Toren Gertrudis: Project Der
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • Skarl: Start restauratie klokkensto
 • Workum Toren Gertrudis: Geartrui is
 • Workum Toren Gertrudis: Klok Geartr
 • Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar
 • Workum Toren Gertrudis: Omrop Frysl
 • Gauw Kerktoren: Dakgoot tegen water
 • Bolsward: Buitgemaakte Balken in Br
 • Hindeloopen: Excursie Vrijwilligers
 • Ypecolsga - Klokkenstoel onder het
 • Skarl - Restauratie klokkenstoel
 • Workum - Klok Geartrui uit haar mal
 • Witmarsum - Beschuit met Roze muisj
 • Klokkenstoel Skarl - Geduldig wacht
 • Workum moet nog even op Geartrui wa
 • Reid de Jong - bewoner van It Toarn
 • Kleurrijk glas-in-loodraam voor de
 • Informatiepanelen Broerekerk
 • Bijzonder gezelschap voor de torenh
 • Nationale Molendag op 8 en 9 mei: d
 • Twee nieuwe ladders voor toren Ping
 • Drylster Kypmantsje en Salvatorklok
 • Ypecolsga - Afronding restauratie k
 • Skarl - Afronding restauratie klokk
 • Kunst- en vliegwerk bij schilderwer
 • Smallebrugge - Verfbeurt voor klokk
 • Bolsward – Kleurrijk koorraam Bro
 • Klok Geartrui veilig in Workum aang
 • Aanbieding Jubileummagazine 25 Pare
 • CdK Arno Brok laat klok Geartrui vo
 • Tussendoortjes Broerekerk Bolsward:
 • Zonovergoten vrijwilligersexcursie
 • Afscheid van twee bestuursleden van
 • Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilie
 • Roel Sluiter nieuwe voorzitter van
 • Parrega - Klok uit toren getakeld v

 • Toren Parrega - Kapotte pannen en v

 • Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd
 • Hindeloopen – Werkzaamheden aan e
 • Broerekerk Bolsward - Project Gaia
 • Johannesklok Parrega tijdelijk zond
 • Dakruiter kerk Ferwoude weer strak
 • Toren Victoriustsjerke Pingjum in r
 • Van Oergraan tot Mennobrood


 • Evensong in de Broerekerk op zondag
 • Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwe
 • Schilderwerk Toren Koudum - najaar
 • 2022 Nieuwe kroon voor middeleeuw
 • Klein onderhoud molen De Ondernemin
 • 2022 Parrega - restauratie en uitb
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolsward


  Sinds jaren kampt de Broerekerk in Bolsward met scheurvorming in de glazen panelen van het dak. Reden voor onze stichting om te proberen de problemen nog binnen de garantietermijn op te lossen.

  Wat is er aan de hand? Al vrij snel na de conserverende restauratie in 2006 van de door brand verwoeste Broerekerk ontstonden er problemen met de glazen overkapping. Door spanning kwamen er geregeld scheuren in de gebogen panelen. De schade werd steeds hersteld op grond van de aanspraak op garantie, maar daar komt eens een einde aan. De garantietermijn eindigt 25 september 2016, dus er is haast geboden bij het vinden van een (liefst definitieve) oplossing voor dit steeds terugkerende probleem.

  In overleg met Octatube, de vervaardiger van het glazen tongewelf naar ontwerp van architect Jelle de Jong uit Lemmer, is gezocht naar de meest afdoende oplossing. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat die neerkomt op het vervangen van alle glazen, zodat we als het ware met een schone lei beginnen.

  Sinds de plaatsing van de eerste serie glazen is er door Octatube veel onderzoek gedaan naar de her en der gesignaleerde problemen en zijn, aldus het bedrijf, de kinderziekten intussen overwonnen. De Broerekerk had in 2006 overigens wel de primeur voor wat betreft deze bijzondere glasconstructie, die her en der in de wereld navolging heeft gekregen!  

  De oorspronkelijke Broerekerk is het oudste gebouw van de stad en dateert uit de dertiende eeuw. Het spectaculaire glazen dak is deels als een glazen tongewelf ontworpen en bestaat uit warmgebogen gelamineerde glaspanelen. Dit is op deze schaal de eerste toepassing van dit type glas in Nederland. Omdat de productietechnieken voor het harden van gebogen glas destijds (in 2006 red.) nog in de kinderschoenen stonden, moesten veel glaspanelen in de loop van de tijd vervangen worden. Aldus de informatie over de Broerekerk op de site van Octatube.

  Het zal duidelijk zijn dat de oplossing waar onze voorkeur naar uitgaat – namelijk vervanging van alle glazen - meteen ook de meest kostbare is. De hele operatie is begroot op 105.000 euro incl. BTW en dat is een som geld waarover de stichting niet beschikt. Reden waarom wij een aparte actie zijn gestart voor het bijeenkrijgen van dit bedrag.

  Behalve een beroep op Provincie, Gemeente, Fondsen en Stichtingen, doen wij daarom nadrukkelijk ook een beroep op u: Bolswarder(s)- geboren en getogen of om útens- , op de bedrijven die in Bolsward en omstreken zijn gevestigd en op de gestage stroom van bezoekers. Kortom: op iedereen die deze mooie monumentenstad en de Broerekerk in het bijzonder ter harte gaat.

  Elke financiële ondersteuning, hoe bescheiden ook, is meer dan welkom!

  U kunt uw bijdrage overmaken op:

  NL23RABO 0325 569568  t.n.v.
  Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân

  Op dit moment staat de teller op 38.000,00 euro dankzij toezeggingen van de Stichting Sint Anthony Gasthuis Bolsward, de Hendrick Nannes en Catrijn Epes-Stichting Bolsward, de Stichting Het Weeshuis Bolsward, de Meindersma-Sybenga Stichting, de P.W. Janssens Friesche Stichting, het Bouwfonds Cultuurfonds en de Stichting Bouwcultuurfonds Friesland. Nog 67.000 te gaan!
   

  Meer lezen over de Broerekerk? Kijk dan onder Monumenten en Actueel op deze site.

  Geïnteresseerd in het huren van de kerk? Klik Verhuur Broerekerk aan. Of raadpleeg het boek Onder dak. De Broerekerk in Bolsward. Groningen 2006.[Redactie W. Friso en F.J. van der Waard; Beeldredactie M.R.C. van Voorn]

  Op zoek naar foto’s van de kerk? Bezoek de site van J.O.N.G. architecten/Friesland:

  www.jongarchitecten.nl  Klik linksboven op het kopje Projecten en scroll net zo lang naar beneden tot links een foto van de Broerekerk verschijnt. Klik erop en bekijk de prachtige, inspirerende foto’s. Meer weten over Octatube? Ga naar www.octatube.nl


  Bericht geplaatst 6 april 2016; v.w.b. de financiën voor het laatst bijgewerkt op 27 juli 2016

  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl