Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • De Stichting
 • Bestuur
 • Toekomst
 • Geschiedenis
 • Magazine Jubileum 2010-2020
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Beleidsplan 2013-2016
 • Jaarverslag 2012
 • Jaarverslag 2013
 • Jaarverslag 2014
 • Jaarverslag 2015
 • Jaarverslag 2016
 • Jaarverslag 2017
 • Jaarverslag 2018
 • Jaarverslag 2019
 • Jaarverslag 2020
 • Jaarverslag 2021
 • Jaarverslag 2022
 • Begroting 2015
 • Begroting 2016
 • Begroting 2017
 • Begroting 2018
 • Begroting 2019
 • Begroting 2020
 • Begroting 2021
 • Begroting 2022
 • Begroting 2023
 • ANBI-gegevens en BANKnummer
 • links
 • Privacyverklaring
 • Bestuur

  Voorzitter
  Secretaris
  Penningmeester
  Vicevoorzitter
  Algemeen & website
  Algemeen & verhuur Broerekerk
  Algemeen
  Notuliste
  Technisch medewerker

  Oud-bestuursleden

   

   

  dhr. W. R. Sluiter
  dhr. R. Boersma
  dhr. L. Leeuwen
  dhr. B.J. van den Broek
  mevr. Y. Attema
  dhr. H. Smid
  dhr. F. Poelhekke
  mevr. R.J. Elzinga-Van der Velde
  dhr. H. Haitsma

  dhr. J.W. Boekhoven (2010-2021) Erevoorzitter
  mevr. W. Chr. Vroegindeweij (2010-2021)
  mevr. A. C. Koopmans-Walinga (2011-2023)

   

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
  2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie werden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
  3. De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn na verloop van deze periode steeds direct (her)benoembaar voor eenzelfde periode, met een maximum van drie periodes.
  4. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.
  5. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan zal daarin door de overblijvende bestuursleden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden, worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid.
  6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur. Het overblijvende bestuurslid zorgt binnen drie maanden voor nieuwe bestuursleden.
  7. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl