Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • Klokkenstoel Ypecolsga - Nummer 14, 8554 RD Ypecolsga

  Ypecolsga (Fries: Ypekolsgea) is een buurtschap bij Woudsend in de gemeente Súdwest-Fryslân.
  Tot 2011 behoorde Ypecolsga tot de voormalige gemeente Wymbritseradeel.


   
  Links: huidige klokkenstoel. Rechts: afbeelding van de kerk die er vroeger mogelijk heeft gestaan.
  Bron foto rechts:  http://kerken.eldoc.ub.rug.nl

  BIJZONDERHEDEN

  Type: klokkenstoel met langwerpig helmdak en twee klokken
  Eigenaar: Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân
  Rijksmonumentnr.: 39847
  Adres: Nr. 14, 8554 RD Ypecolsga

  Foto: R. Tode, Anna Paulowna

       

   

       
  Kapvorm: Langgerekt helmdak  
  Dakbedekking: Gepotdekselde planken  
  Materiaal stoel: Eikenhout    
  Fundering: Gemetselde poeren  
  Bouwjaar stoel: Eerste vermelding 1780  
         
  Luidsysteem: Vliegende klepel  
  Wordt geluid bij: Begrafenissen    
  Gietjaar klokken: 1664    
  Gegoten door: Jelte, Pier en Johan Gravius van Hoytema uit Sneek
  Diameter klokken: 61,5 cm 69,6 cm  
  Gewicht klokken: 141 kg 200 kg  
  Eigenaar: Gemeente Súdwest-Fryslân  

  Tekst op beide klokken is gelijk:
  tr)   IR  DVCO  MARTENA  VAN  BVRMANIA  GRITMAN  OVER  WIM  BRIT  ZERADEEL  ANNO  1  6  6  4  / 
  VROVW  EDVARDT  LVTS  VAN  IVCKAMA  OP  CAMMINGA  BVRGH
  ofl)  MRS  I  P  EN  I  G  H

  Versiering op de klokken: tweemaal diametraal op de flank een heraldisch wapen

   

  Gegevens ontleend aan:

  Sytse ten Hoeve, Kerken Torens & Klokkenstoelen van Wymbritseradiel. 2008, p. 79-80 [uitgave Gemeente Wymbritseradiel]

  Karel F. Gildemacher, Friese plaatsnamen. Alle steden, dorpen en gehuchten. Leeuwarden 2007, s.v. Indijk.

  Wil Plantinga, Historische klokkenstoelen in Nederland. Leeuwarden 2008.
  [Uitgave van Stichting restauratie hulpfonds klokkenstoelen; deze stichting is in 2015 opgeheven]

   
  Uit de geschiedenis

  Reeds in 1132 stond op dit kerkhof een parochiekerk die gewijd was aan St. Odulphus. De kerk werd bediend vanuit de St. Odulphusabdij te Staveren. Na de Reformatie is de kerk, zoals alle Friese parochiekerken, overgegaan naar de Protestanten. De kerk is in het midden van de 18e eeuw afgebroken. Er kwam na verloop van tijd een klokkenstoel voor in de plaats.   Na een aangestoken kerkbrand in 1496, waarbij ook 15 hosties verbrandden, zou het H. Sacrament in Ypecolsga wonderen hebben bewerkt. Dankzij de offergaven die hierna gebracht werden, beschikte Ypecolsga enige tijd later weer over een nieuwe kerk. Volgens de 16e-eeuwse kroniekschrijver Worp van Thabor wilden op 16 maart 1496 drie fourageerders van vreemde huursoldaten ('knechten') onder Ypecolsga vis uit karren en korven nemen zonder te betalen. Toen dorpelingen dat verhinderden, kwamen de huurlingen in groter getal terug naar Ypecolsga. De dorpelingen vluchtten in de toren. Daarop staken de soldaten het rieten dak van de kerk in brand. In de rook wisten de dorpelingen langs de klokkentouwen uit de toren te ontkomen. De kerk brandde geheel uit met alles wat er in was, met uitzondering van 'xv sacramenten ofte geconsacreerde hostien, die nae grote miraculen deden, van welcke offerhande, die daer quamen, die kercke weder worde opgetimmert'. Blijkbaar had de faam van de mirakelen tot gevolg dat veel vereerders en weldoeners naar Ypecolsga kwamen, die niet alleen eerherstel aan het H. Sacrament brachten maar het ook mogelijk maakten dat de parochie na enige tijd weer over een kerk beschikte. (bron: Meertens instituut)

  Bron: http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Ypecolsga,_Ypecolsga_-_Klokkestoel

   
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl